Uz vairāku desmitu vecāku iesniegumiem ar iebildi pret bērnu iespējamo vakcināciju ar Covid-19 nepietiekami izpētītajiem preparātiem izglītības iestādēs ierēdņi snieguši publisku atbildi “Latvijas Vēstnesī”. Netieši tiek kliedētas bažas par to, ka skolās varētu notikt nesaskaņota bērnu masveida vakcinācija.

Pilns atbildes teksts: Dažādi sludinājumi, 03.01.2022. – Latvijas Vēstnesis (vestnesis.lv)

Savā atbildē IZM ierēdņi atsijā vecāku iesniegumos uzskaitītos tiesību aktus kā nepamatotus, itin kā aizstāvot plānu Covid-19 vakcinācijas aptverē iekļaut arī bērnus un jauniešus:

“Cīņā pret Covid-19 izplatību ir nepieciešama plaša sabiedrības vakcinācija pret Covid-19, tāpēc vairākas pasaules valstis ir noteikušas pienākumu vakcinēties pret Covid-19.”

Ierēdņi pieturas pie valstī noteiktās politikas: “Arī šobrīd ir skaidra vienprātība, ka valstīm nepieciešams sasniegt augstāko iespējamo vakcinācijas līmeni sabiedrībā, lai pārvarētu Covid-19 izraisīto krīzi. (..) Vakcinācija ir saistīta arī ar sociālās solidaritātes vērtību, kas paredz indivīda pienākumu uzņemties nebūtisku risku, lai aizsargātu visu sabiedrības locekļu veselību, jo īpaši to, kuri ir neaizsargāti pret noteiktām slimībām. Latvijā Covid-19 vakcinēšanas stratēģiskais mērķis ir samazināt mirstības un saslimstības radīto slogu uz veselības aprūpes sistēmu un nodrošināt veselības aprūpes sistēmas funkcionēšanas nepārtrauktību.”

Runājot par Satversmē katram iedzīvotājam paredzētajām tiesībām, IZM pārstāvji vecākiem oponē: “Satversmes tiesa atzinusi, ka lielākā daļa Satversmē noteikto pamattiesību nav absolūtas, tās nenozīmē visatļautību un, pastāvot noteiktiem nosacījumiem, valsts var tās ierobežot (sk. Satversmes tiesas 2005.gada 7.marta sprieduma lietā Nr. 2004-15-0106 21. punktu; 2003.gada 29. oktobra sprieduma lietā Nr. 2003-05-01 22. punktu). ”

Izglītības pārraugi piemeklējuši arī argumentu par to, ka izņēmuma kārtā iespējamas atkāpes no būtiskām starptautiskām konvencijām: “Vienlaikus Eiropas Bioētikas komiteja atzīmē arī Konvencijas par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā 26.pantu, kas paredz tiesības valstīm izņēmuma gadījumos ierobežot konvencijā paredzētās tiesības, tostarp tiesības uz privāto dzīvi, lai aizsargātu kolektīvas intereses. Šo ierobežojumu nepieciešamība ir izvērtējama, ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksē atrodamos cilvēktiesību ierobežošanas principus.”

“Imunizācijas valsts padome (IVP), ņemot vērā pašreiz pieejamo zinātnisko un uz pierādījumiem balstīto informāciju, kopumā atbalsta bērnu vecumā no pieciem līdz 11 gadiem vakcināciju pret Covid-19, taču pašlaik īpaši to rekomendē uzsākt visiem tiem bērniem, kuri ietilpst kādā no riska grupām nopietnai Covid-19 gaitai. Vakcinācija īpaši ieteicama ir bērniem ar dažādām hroniskām saslimšanām, piemēram, ar virssvaru, cukura diabētu, smagiem imūnsistēmas traucējumiem, hroniskām kardiovaskulārajām un nieru slimībām, kā arī onkoloģiskām saslimšanām. ”

Jāpiebilst, ka reālā aina ir diametrāli pretēja, un aizvadītā gada laikā ir pierādījies, ka vakcinācija tieši pasliktina veselības stāvokli tiem, kam jau ir kādas veselības problēmas vai nepietiekama imunitāte. Jo īpaši satraucoša ir aina ar sirds darbības traucējumiem un miokardītu bērniem, kuri vakcinēti ar Covid-19 preparātu.

Avoti: www.kla.tv/21199 ;

The British Heart Foundation Advert Shows Young Girl Collapsing On Soccer Field With Heart Condition (bitchute.com)

IZM norāda, ka bez vecāku vai aizbildņu atļaujas iespējama 14 gadu vecumu sasniegušu bērnu vakcinācija, ja saņemta viņu pašu piekrišana. “Bērnu vecumā no pieciem līdz 11 gadiem vakcinācija notiek pie ģimenes ārstiem un ārstniecības iestādēs (poliklīnikās, veselības centros un slimnīcās), nevis izglītības iestādēs, tādējādi to veic sertificētas ārstniecības personas. Turklāt, vakcinācija notiek vecāka vai cita likumiskā pārstāvja klātbūtnē.”

No IZM atbildes secināms, ka, iespējams, pašlaik nav pamata bažām par bērnu līdz 14 gadu vecumam nesaskaņotu vakcināciju “solidaritātes vārdā sabiedrības interesēs”.

Tomēr “Vakcīnrealitāte Latvijā” rekomendē vecākiem pārrunāt ar bērniem iespējamo rīcību gadījumā, ja izglītības iestādē sāksies bērnu masveida vakcinācija, kā tas ar vardarbības elementiem pieredzēts dažviet Krievijā un Austrālijā. Kā arī sagatavot brīvā formā rakstītu un vecāka vai aizbildņa parakstītu zīmi par atteikšanos no Covid-19 vakcinācijas bērnam vai jebkādām medicīniskām manipulācijām izglītības iestādē.

Paraugi pieejami šeit: Lejupielāde Archives – Vakcīnrealitāte.org (vakcinrealitate.org)

Jāatzīmē, ka izglītojamo likumiskie pārstāvji savos paziņojumos norādīja, ka izglītības iestādei atbilstoši Pacientu tiesību likuma 10.pantam, Ārstniecības likuma 1.panta 1., 3. un 11.punktam, UNESCO Vispārējās bioētikas un cilvēktiesību deklarācijas 6.panta 1.punktam, Ovjedo konvencijas 5.pantam, Nirnbergas kodeksa 1.pantam nav tiesību veikt medicīniskās manipulācijas ar bērnu, kas saistītas ar vakcināciju pret Covid-19, jo vakcīnas pret Covid-19 infekciju joprojām ir klīnisko pētījumu stadijā un tāpēc uzskatāmas par eksperimentālām. Tādējādi, ievērojot Bērnu tiesību konvenciju un Bērnu tiesību aizsardzības likumu, kas nosaka, ka vecāki ir pirmās personas, kas nodrošina bērnu un viņu tiesību aizsardzību, bērna likumiskie pārstāvji pilnībā aizliedz veikt medicīniskās manipulācijas ar bērnu, kas saistītas vakcināciju pret Covid-19, kā arī lūdz ziņot nekavējoties, ja izglītības iestādē tiek plānotas vai notiks prettiesiskas rīcības, kas skars bērna tiesības un veselību.

Paziņojums skolai par atteikšanos no medicīniskām manipulācijām – Vakcīnrealitāte.org (vakcinrealitate.org)

Last modified: 5. janvāris, 2022